Home » Aktualności » WYPRAWKA – INFORMACJE

Archiwum

WYPRAWKA – INFORMACJE

WYPRAWKA 2015

                           INFORMACJE dla szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana jest do uczniów klasy III szkoły podstawowej

Beneficjenci programu:

 

1)      Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (574 zł netto)

2)      Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego

Art.7 ustawy o pomocy społecznej:

Gdy występują przypadki:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

 3) bezdomności;

4) bezrobocia;

 5) niepełnosprawności;

 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status  uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13) alkoholizmu lub narkomanii;

 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

]

3)      Uczniom niepełnosprawnym (słabo widzącym; niesłyszącym; słabo słyszącym;
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, – umiarkowanym lub znacznym;
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w celu ustalenia czy nie przekracza on kwoty 574 zł netto ustala się zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dla potrzeb ustalenia dochodu na osobę w rodzinie dla potrzeb programu Wyprawka szkolna realizowanego w 2015 roku będzie brany pod uwagę dochód rodziny uzyskany w roku kalendarzowym 2013.

Rozporządzenie w § 4 ust. 5, przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów Jednocześnie dopuszcza się,
w uzasadnionych przypadkach, możliwość dołączenia – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenia
o wysokości dochodów. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów.

Dokumentowanie dochodów nie jest wymagane, jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

Maksymalne kwoty dofinansowania dla jednego ucznia – ZAKRES DOFINANSOWANIA
Dla uczniów w normie zakres dofinansowania wynosi
225 zł  –  klasa III szkoły podstawowej                

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie do 7 września 2015r.

Załączniki do wniosku

Uczniowie

Rodzaj załącznika

to                     lub                       to

Spełniający kryterium dochodowe do 574 zł,

Zaświadczenie o wysokości dochodów,

w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

Niepełnosprawni

(słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność w/w)

 

 

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (574 zł) , w przypadkach określonych
w art.7 ustawy o pomocy społecznej

 

Uzasadnienie

 

WAŻNE!

DOWODY ZAKUPU (przekładane przez rodziców)
§ 8 ust. 6 i 7 rozporządzenia

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:

  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)
  • rachunek,
  • paragon,
  • lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych

– z dołączoną informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub  materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Proponowana treść informacji:

„Informuję, że wydatki na zakup podręczników potwierdzane niniejszym oświadczeniem rozliczam tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Nie wszyscy rodzice pamiętają o konieczności zgłoszenia sprzedawcy wystawienia faktury podczas zakupu podręczników. Często także dokonują zakupu części podręczników z rynku wtórnego.

Obowiązek dołączania informacji o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w roku 2015 „Wyprawka szkolna” wyklucza możliwość „podwójnego” finansowania na przykład poprzez przedstawienie potwierdzenia wydatków w formie faktury na zakup podręczników w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednoczesne oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.