Home » Historia szkoły

Archiwum

Historia szkoły

Krótka historia wsi i szkoły – Skrzyszów

Według zapisów w książce „Przeszłość powiatu ropczyckiego” dr Jerzego Fiericha Skrzyszów powstał w XIII w. Należał do właścicieli Pustkowa - Lubienieckich. Józefa Lubieniecka wychodząc za mąż za Skrzyńskiego dostała w posagu Skrzyszów, Lubzinę i Brzezówkę. Później wyszła za mąż za Walentego Paliszewskiego. Ponieważ Józefa i Walenty Paliszewscy nie mieli potomstwa, więc Walenty zapisał posiadłość w Skrzyszowie synowi swojego brata Franciszka - Leopoldowi. Ten objąwszy Skrzyszów przekazał ziemię i drzewo na budynek szkolny.

Z zapisków kroniki parafialnej w Lubzinie dowiadujemy się, że ten fakt miał miejsce w 1859 roku, ponieważ pod tą datą, na str. 8 kroniki czytamy
„w Skrzyszowie gromada buduje dom szkolny. Pan Leopold Paliszewski zamieszkały w Poznaniu - objąwszy przez spadkobierstwo po zmarłym stryju - darował gromadzie w obecności mojej (pisze to ks. Maksymilian Stanisławski - proboszcz Lubziny) 7 morgów ziemi na utrzymanie nauczyciela i 50 sztuk drzewa na budynek szkolny”. Zatem należy przyjąć, ze pierwsza szkoła w Skrzyszowie powstała w 1859 r. Wcześniej nauczaniem dzieci, których rodzice pracowali we dworze oraz dzieci małorolnych rodziców zajmował się dwór. Dziedzic wyznaczał do nauki pisania, czytania i śpiewania najzdolniejszego mieszkańca dworu. Dodatkowe informacje dotyczące szkoły w Skrzyszowie można znaleźć w Rocznikach Diecezji Tarnowskiej, gdzie są następujące zapisy:

  • str. 57 rok 1932 - Skrzyszów liczy 689 mieszkańców, szkoła katolicka
  • str. 57 rok 1935 - Skrzyszów ma 700 mieszkańców, szkoła katolicka
  • str. 113 i 117 rok 1936 i 1939 - Skrzyszów liczy 716 mieszkańców, szkoła katolicka 1-klasowa.

Dopiero po wojnie powstała szkoła 2-klasowa. Te informacje posiadamy dzięki uprzejmości ŚP ks. prałata Józefa Dudziaka.
W 1909 r. oddano do użytku budynek murowany stojący do dzisiaj (obecnie Wiejski Dom Kultury im. Edwarda Zolowskiego, w którym mieści się Gminne Centrum Informacji i wiejska biblioteka). Materiały na szkołę pochodziły ze zbiórki społecznej i funduszy istniejących wówczas władz. Nauczycielem w tej szkole był Jan Chmiel, który pracował aż do roku 1926, a w latach 1924-1926 pełnił funkcję kierownika. Rozpoczął on nauczanie dużo wcześniej; jeszcze w budynku drewnianym. Z zachowanych dokumentów (m.in. arkuszy ocen, kroniki szkolnej) wiemy, że w 1901 roku nauczanie prowadził już Jan Chmiel, a religii uczył ks. Józef Kaczmarek. Z przekazu ustnego poprzedniego dyrektora szkoły wynika, że przed wojną młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży „Wiejskiej WICI” wybudowała budynek drewniany za obecnym Domem Strażaka (na tzw. „błoniach”). Budynek ten miał być później przeniesiony za staraniem kierownika szkoły, Mieczysława Zdziennickiego, na teren obecnej szkoły i miał służyć do nauczania. Mieczysław Zdziennicki z Zasowa pełnił funkcję kierownika szkoły w latach 1926 - 1944 po swoim poprzedniku wspomnianym już Janie Chmielu. W czasie wojny był aresztowany dlatego w latach 1939 - 1945 kierownictwo szkoły przejął Stefan Depowski z Brzezówki. W latach 1945 - 1951 szkołą kierowała Jadwiga Wołcyrz ze Skrzyszowa. Po niej kierownikiem, a później dyrektorem, został Stanisław Muszyński rodem z Brzeźnicy, który kierował tą placówką do sierpnia 1991 r. Dzięki niemu, w 1957 roku, rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, w 1958 roku, zatwierdziło projekt budynku parterowego z czterema klasami, korytarzem i kancelarią (czyli ten budynek parterowy). Nie satysfakcjonowało to jednak zarówno kierownictwa szkoły jak też Społecznego Komitetu Budowy Szkoły na czele którego stał Franciszek Orzech. Sporządzono zatem społecznie nowy projekt, który z trudem po kilku próbach, został zatwierdzony. W 1960 roku rozpoczęto prace. Przy budowie nowej szkoły pracowało społecznie wielu mieszkańców Skrzyszowa. 24 października 1964 roku została ona oddana do użytku jako tzw. „tysiąclatka” - jedna z dwóch na terenie gminy Ostrów. W uroczystości otwarcia szkoły uczestniczyli przedstawiciele ówczesnych władz wojewódzkich na czele z Władysławem Kruczkiem (który wręczył klucze do budynku nowej szkoły kierownikowi Stanisławowi Muszyńskiemu).

W latach 90-tych i późniejszych, po długim już okresie użytkowania, budynek wymagał gruntownego remontu i modernizacji. W latach 1991- 1995 sytuacja finansowa szkół na terenie gminy była bardzo trudna jak zapewne w większości placówek wiejskich w Polsce. Ale już wtedy, udało się, dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli, dość dużo zrobić w zakresie poprawy warunków nauczania.

Po roku 1991 dokonano gruntownego remontu i modernizacji zarówno budynku szkoły (wewnątrz i na zewnątrz), jak również całego terenu przyszkolnego.
W jesieni 2008r. rozpoczęto rozbudowę szkoły i budowę hali sportowej. Jesteśmy wdzięczni obecnym władzom gminy na czele z wójtem Piotrem Cielcem, a także wszystkim jego poprzednikom za to, że widzą potrzeby szkół na terenie gminy Ostrów, że widzą potrzeby naszej szkoły.

Szkoła to jednak nie same budynki. Szkoła to przede wszystkim ludzie: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy. Można powiedzieć, że szkoła to drugi dom dla każdego dziecka, a więc najważniejsze są tu sprawy wychowawcze i dydaktyczne, chociaż nie bez znaczenia jest jak ten dom wygląda, jak uczniowie, nauczyciele i rodzice w nim się czują. Ludzie pracujący w szkole w Skrzyszowie zawsze ogromny nacisk kładli i kładą na osiąganie wysokiego poziomu nauczania nie zaniedbując przy tym spraw wychowawczo-opiekuńczych. Szkoła zawsze tętniła i tętni życiem kulturalnym. Uczniowie mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływających na ich rozwój intelektualny, rozwój zainteresowań i uzdolnień, a także umożliwiających interesujące i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.

Ważnym elementem życia szkolnego jest wspólne przeżywanie uroczystości patriotycznych, akademii okolicznościowych i kultywowanie tradycji. Mają one charakter cykliczny, odbywają się co roku. Należą do nich m.in.:

  • akademie rocznicowe: 1 i 17 września, 1 listopada, 11 listopada, 3 Maja
  • uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
  • akademie okolicznościowe z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka
  • pasowanie dzieci kl. I na uczniów i czytelników
  • spotkania z Mikołajem, wspólna wigilia klasowa
  • apele modlitewne

Ze szkołą nieodłącznie związane są wycieczki. Pierwsza zachowana kronika szkolna wspomina o wycieczce uczniów do Krakowa w roku szkolnym 1950/1951. Później już niemal co roku kroniki odnotowują organizację wycieczek dla uczniów w różne miejsca naszego kraju.

Jednym z zadań szkoły jest dbałość o rozwój zainteresowań uczniów i rozwój fizyczny poprzez sport. Co roku uczniowie biorą udział w wielu konkursach plastycznych, rękodzielniczych, wokalnych, recytatorskich, turniejach sportowych nie tylko na szczeblu szkoły czy gminy, ale także powiatowych i wojewódzkich osiągając tam często znaczące sukces.

Ważniejsze wydarzenia w życiu szkoły na przestrzeni jej istnienia.

1859 r. - powstała I szkoła w Skrzyszowie

1909 r. - wybudowano murowany budynek szkoły (poprzedniej)

1964 r. - oddano do użytku obecny budynek szkoły tzw. tysiąclatkę

1966 r. - wprowadzono ośmioletni cykl kształcenia w szkole podstawowej

1974 r. - otwarto przedszkole w Skrzyszowie.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych we wsi działał Klub Rolnika, a w nim amatorski zespół estradowy.

1985 r. - utworzono oddział klasy zerowej przy szkole.

1990 r. - po raz pierwszy rok szkolny rozpoczęto Mszą Św. w kościele oraz nastąpiło poświęcenie i zawieszenie w szkole Krzyży. Wprowadzono także religię do szkół.

1995 r. - po raz pierwszy wystawiono w naszej szkole jasełka w wykonaniu naszych uczniów. Od tego roku wystawiane są już bez przerwy do dzisiaj.

1997 r. Po raz pierwszy zorganizowano w szkole apel poświęcony twórczości tragicznie zmarłego skrzyszowskiego poety Edwarda Zolowskiego. Później taki apel był i jest organizowany już co roku.

W latach 1996 - 1998 działał w szkole zespół tańca nowoczesnego i towarzyskiego prowadzony przez Studio Tańca „Ritis” w Dębicy. Były organizowane turnieje tańca, w których uczestniczyła młodzież z klubów tanecznych ze Skrzyszowa, Dębicy, Latoszyna, Rzeszowa, Tarnobrzega, Krosna i Tarnowa.

1999 r. - reforma oświatowa skraca cykl kształcenia w szkole podstawowej z 8 do 6 lat i zostaje utworzone gimnazjum w Ostrowie, do którego uczęszczają nasi uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej.

2001 r. - uroczystość nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii

2002 r. - uczniowie kl. VI po raz pierwszy pisali sprawdzian kompetencji.

2006 r. - została założona strona internetowa szkoły.

2007 r. - swoją działalność rozpoczął zespół mażoretkowy LOTOS. W kwietniu tego samego roku w ramach partnerstwa gminy Ostrów i Grong gościliśmy w szkole delegację z Norwegii na czele z wójtami tych gmin: p. Trickiem Seem i p. Piotrem Cielcem.

Również w 2007 r. został zorganizowany pierwszy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka połączony z występami, konkursami i darmowymi atrakcjami dla wszystkich. Od tego momentu takie festyny o coraz większym zasięgu i bogatszą oprawą w ramach kilkudniowego cyklu imprez odbywają się już co roku.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym roku było utworzenie w szkole żeńskiej drużyny harcerskiej ZHR „Pryzmat”.

2008 r. Został zorganizowany pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy na rzecz zespołu tanecznego LOTOS (obecnie ANTURJA) działającego przy naszej szkole. Od tego momentu taki bal jest organizowany już co roku. Każdy bal rozpoczyna się występem tego zespołu. Dzięki sponsorom podczas balu jest możliwa loteria fantowa, w której główną nagrodą jest np. rower.

2008 r. - zespół taneczny działający przy naszej szkole został zaproszony i wziął udział w IX Paradzie Schumana w Warszawie.

2008 r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.

2009 r. - powołanie UKS ORZEŁ Skrzyszów z sekcją zapaśniczą i łuczniczą. Również w tym roku rozpoczęliśmy przygotowania do nadania imienia i jubileuszu 150-lecia.

2010 r. - uroczystość nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki naszej szkole (Z ks. Jerzego) oraz jubileusz 150-lecia szkolnictwa w Skrzyszowie.

2011 r. – I Spotkanie Noworoczno – Opłatkowe Ludzi Starszych i Samotnych – kontynuowane w latach następnych.

2011 r. – powołanie Szkolnego Koła Caritas.

2012 r. – zespół ANTURJA rozpoczyna udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek.

2012 r. – został zorganizowany I Rowerowy Rajd Ludzi Pracy, który jest kontynuowany w kolejnych latach.

2014 r. – oddanie do użytku nowej hali sportowej.

2014 r. – przeniesienie przedszkola i kl. 0 do nowych pomieszczeń w przewiązce hali sportowej (listopad).

2015 r. – wprowadzenie dziewięciogodzinnego przedszkola (styczeń)

2015 r. – trio tamburmajorek zespołu ANTURJA zdobywa tytuł wice mistrza Polski i wice mistrza Europy na Mistrzostwach Mażoretek i Tamburmajorek w Kędzierzynie Koźlu.

2015 r. – zorganizowano I Majowy Turniej Zapaśniczy, który jest i będzie organizowany jako impreza cykliczna.