Home » Regulaminy

Category Archives: Regulaminy

Archiwum

Regulamin użyczenia laptopów – nauczanie zdalne XI 2020

Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu 2020 NAUCZANIE ZDALNE II

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ

 1. Sala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć
  związanych z wychowaniem fizycznym i sportem szkolnym.
 2. Za stan sali sportowej, sprzętu i urządzeń odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego i instruktorzy prowadzący zajęcia.
 3. Opiekę nad salą gimnastyczną sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Za utrzymanie czystości w sali i szatni odpowiadają wszyscy użytkownicy i sprzątaczka.
 5. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń stanowi podstawowy warunek korzystania
  z nich.
 6. Obowiązek opieki nad sprzętem gimnastycznym spoczywa na całym zespole ćwiczącym.
 7. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać.
 8. Wszystkich ćwiczących na sali obowiązuje strój gimnastyczny oraz obuwie
  o odpowiedniej podeszwie (nie zostawia śladów, nie rysuje nawierzchni).
 9. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie, buty, teczki
  w należytym porządku.
 10.  Biżuterię, zegarki, pieniądze i inne kosztowności należy składać u osoby prowadzącej zajęcia.
 11. W sali sportowej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 12. Za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 13. Ćwiczący, uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego, wykonują zadania ruchowe na polecenie nauczyciela.
 14. Osoby postronne korzystające z sali mają obowiązek zakładać miękkie obuwie o odpowiedniej podeszwie  (nie zostawia śladów, nie rysuje nawierzchni). 
 15. Zabrania się ćwiczeń na przyrządach bez opieki prowadzącego zajęcia.
 16. Zabrania się:
 • wchodzenia na salę bez przebranych butów sportowych,
 • wchodzenia na salę w czasie przerw oraz bez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się,
 • wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo,
 • przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

17. Nauczyciele wf informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach  bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego oraz mają obowiązek podania takiej informacji podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego. 
18. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i po zawarciu pisemnej umowy. 
19. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne nie przestrzegające regulaminu tracą prawa do korzystania z sali sportowej.
20. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników sali sportowej.

Życzymy przyjemnych i pożytecznych zajęć oraz bardzo dobrych wyników sportowych!

Regulamin korzystania ze stołu bilardowego

 

Regulamin korzystania ze stołu bilardowego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie.

 1. W bilard mogą grać:
  a) uczniowie miejscowej szkoły podstawowej od poniedziałku do piątku na lekcjach wychowania fizycznego lub poza zajęciami pod opieką i nadzorem nauczyciela,
  b) młodzież i dorośli w poniedziałki i czwartki w godzinach 1730– 1930 po uprzednim zarezerwowaniu stołu przynajmniej dzień wcześniej.
 2. Rezerwacji dokonuje osoba dorosła, która odpowiada za stan urządzeń, organizację gry i sprawy porządkowe w budynku.
 3. Okrycia wierzchnie pozostawiamy w szatni.
 4. Przy stole bilardowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 5. Wszelkie uszkodzenia zauważone przed rozpoczęciem gry należy zgłaszać dyrektorowi szkoły (np. telefonicznie) za pośrednictwem osoby rezerwującej stół.
 6. Za wszelkie uszkodzenia dokonane w czasie gry ponosi odpowiedzialność osoba rezerwująca stół.
 7. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do budynku szkoły.
 8. Obowiązują zasady gry w bilard według ujednoliconych przepisów uzgodnionych przed grą,
  aby nie dochodziło do nieporozumień i kłótni wśród graczy już podczas trwającej rozgrywki.
 9. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.
 10.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu w budynku szkoły.
 11.  Wydawanie sprzętu do gry odbywa się pod zastaw dokumentu tożsamości osoby rezerwującej stół bilardowy.
 12. Dokument pozostawiany jest u osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły na czas gry jako zabezpieczenie ewentualnych strat wynikających ze zniszczenia lub zdekompletowania udostępnionego sprzętu
 13. Dokument można odebrać po rozliczeniu się z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły
  tj. po oddaniu kompletnego i niezniszczonego sprzętu (bile, trójkąt, kije, kreda), zdaniu stołu
  w takim samym stanie w jakim został udostępniony.
 14.  Zabrania się stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym oraz spożywania posiłków i napojów przy stole.
 15.  Za szkody materialne wyrządzone przez gracza lub osobę jemu towarzyszącą odpowiedzialność finansową ponosi gracz (i osoba, która zarezerwowała stół). Za zniszczony sprzęt grający ponosi następujące koszty:
  • kij bilardowy – 50 zł
  • kreda – 2 zł
  • bila – 30 zł
  • uszkodzenie płótna (przypalenie, rozdarcie, rozlanie płynu) – 100-500 zł
  • uszkodzenie płyty stołu – 1000-1500 zł
 16.  Szkoła nie odpowiada za pozostawione przedmioty, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych
  w szatni, chyba że regulamin traktuje inaczej.
 17.  Przystąpienie do gry oznacza akceptację regulaminu.
 18.  Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania ze stołu bilardowego.
 19.  Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminu celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.