Home » Regulaminy » REGULAMIN SALI SPORTOWEJ

Archiwum

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ

 1. Sala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć
  związanych z wychowaniem fizycznym i sportem szkolnym.
 2. Za stan sali sportowej, sprzętu i urządzeń odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego i instruktorzy prowadzący zajęcia.
 3. Opiekę nad salą gimnastyczną sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Za utrzymanie czystości w sali i szatni odpowiadają wszyscy użytkownicy i sprzątaczka.
 5. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń stanowi podstawowy warunek korzystania
  z nich.
 6. Obowiązek opieki nad sprzętem gimnastycznym spoczywa na całym zespole ćwiczącym.
 7. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać.
 8. Wszystkich ćwiczących na sali obowiązuje strój gimnastyczny oraz obuwie
  o odpowiedniej podeszwie (nie zostawia śladów, nie rysuje nawierzchni).
 9. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie, buty, teczki
  w należytym porządku.
 10.  Biżuterię, zegarki, pieniądze i inne kosztowności należy składać u osoby prowadzącej zajęcia.
 11. W sali sportowej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 12. Za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 13. Ćwiczący, uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego, wykonują zadania ruchowe na polecenie nauczyciela.
 14. Osoby postronne korzystające z sali mają obowiązek zakładać miękkie obuwie o odpowiedniej podeszwie  (nie zostawia śladów, nie rysuje nawierzchni). 
 15. Zabrania się ćwiczeń na przyrządach bez opieki prowadzącego zajęcia.
 16. Zabrania się:
 • wchodzenia na salę bez przebranych butów sportowych,
 • wchodzenia na salę w czasie przerw oraz bez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się,
 • wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo,
 • przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

17. Nauczyciele wf informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach  bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego oraz mają obowiązek podania takiej informacji podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego. 
18. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i po zawarciu pisemnej umowy. 
19. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne nie przestrzegające regulaminu tracą prawa do korzystania z sali sportowej.
20. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników sali sportowej.

Życzymy przyjemnych i pożytecznych zajęć oraz bardzo dobrych wyników sportowych!